خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

چرا تلویزیون ملی ایران در مواجهه با آیین‌های کلیدی شیعی موفق نیست؟

جبار رحمانی، انسان‌شناس موسسه انسانشناسی و فرهنگ و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در یادداشتی نگاهی به کتاب "آیین‌های تلویزیونی و بازنمایی "حزن و فرح مذهبی