خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

آقای دکتر بختیار فیضی زاده دانشجوی دکتری دانشگاه سالزبورگ اتریش و بورسیه دکتری رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از رساله خود با درجه عالی دفاع کرد

دانشجوی دکتری دانشگاه سالزبورگ اتریش و بورسیه دکتری رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز در دانشگاه سالزبورگ اتریش از رساله خود با درجه عالی دفاع کرد آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: آقای دکتر بختیار فیضی زاده دانشجوی دکتری دانشگاه سالزبورگ اتریش و بورسیه دکتری رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از رساله خود با درجه عالی دفاع کرد